Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Kalendarz, imieniny

Dziś jest: 20.08.2017
Imieniny: Bernarda, Samuela, Bernardy

Wyszukiwarka

Grafika strony

Wydział Komunikacji

Menu:

Banery

  • ZPP

  • Zdrowie dla Powiatu Wąbrzeskiego

  • PIK

  • decydujemy

  • SWPPW

  • YouTube logo

Nawigacja

Jesteś tutaj:

Translator Google

Odnośnik do BIP

Treść strony

Wydział Komunikacji
Kierownik: mgr Małgorzata Górecka
tel.0-56-688-27-30 lub 0-56-688-24-51 w. 104,106

rejestracja pojazdów - pokój 33 parter

ewidencja praw jazdy w. 168 p. 30 parter

Fax 0-56-688-27-59

Wydział Komunikacji – zadania

Zajmuje się realizacją zadań związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdem, wydawaniem licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego, nadzoru nad stacjami diagnostycznymi oraz ośrodkami szkolenia kierowców.

Do podstawowych zadań Wydziału należy w szczególności:

1.W zakresie rejestracji pojazdów:

1)dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych lub dokumentów czasowo dopuszczających do ruchu oraz tablic rejestracyjnych.
2)przyjmowanie od właściciela pojazdów zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu, zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym i dokumentowanie tych zdarzeń w karcie pojazdu,
3)wyrejestrowanie pojazdu - na wniosek właściciela,
4)zwracanie dowodów rejestracyjnych lub odpowiadających im dokumentów,
5)wpisywanie do dowodu rejestracyjnego pojazdu rejestrowanego po raz pierwszy terminu badania technicznego,
6)potwierdzanie zarejestrowania pojazdu wydaniem dowodu rejestracyjnego, tablic rejestracyjnych, karty pojazdu, znaków legalizacyjnych i nalepki kontrolnej,
7)zarejestrowanie pojazdu czasowo i wydanie pozwolenia czasowego,
8)zamieszczanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń dotyczących używania pojazdu, gdy jest to uzależnione od szczególnych warunków określonych przepisami prawa,
9)dokonywanie na wniosek właściciela pojazdu na podstawie odpisu z rejestru zastawów prowadzonego przez sąd - adnotacji o ustanowieniu na pojeździe zastawu rejestrowego,
10)skreślenie na wniosek właściciela pojazdu adnotacji o zastawie rejestrowym na podstawie odpisu prawomocnego postanowienia sądu,
11)stosowanie ulg w opłatach przy rejestracji pojazdów samochodowych kombatantów, inwalidów i innych osób uprawnionych,
12)wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdom.

2.W zakresie wydawania praw jazdy:

1)wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
2)wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami (praw jazdy, świadectw kwalifikacji oraz pozwoleń do kierowania tramwajami),
3)przyjmowanie od kierowców zawiadomień o utracie, zniszczeniu dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem i wydawanie wtórników,
4)wydawanie decyzji o zatrzymaniu praw jazdy (pozwolenia do kierowania tramwajem) w przypadku upłynięcia terminu ważności lub przekroczenia przez kierującego liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego,
5)zwrot zatrzymanych praw jazdy, po ustaniu przyczyn zatrzymania,
6)wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi i tramwajowymi w razie utraty przez kierowcę warunków zdrowia i kwalifikacji, na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz w przypadku nie poddania się sprawdzeniu kwalifikacji,
7)przywracanie cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi i tramwajami,
8)powoływanie komisji sprawdzającej znajomość topografii u kierujących tak-sówkami osobowymi,
9)wydawanie świadectw kwalifikacji osobom w stosunku do których zachodzi obowiązek ich posiadania,
10/wydawanie decyzji w sprawie poddania badaniom sprawności fizycznej i psychicznej kierujących pojazdami w przypadkach nasuwających zastrzeżeń co do stanu zdrowia,
11/kierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji,
12/przyjmowanie zawiadomień o zatrzymaniu uprawnień do kierowania pojazdami,
13/wydawanie zezwoleń na ruch pojazdu lub zespołu pojazdów, którego masa, naciski osi lub wymiary wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach
określających warunki techniczne.

3.W zakresie współdziałania z organami celnymi:

1)przekazywanie informacji o podejrzeniu lub zagrożeniu naruszenia przepisów prawa celnego oraz innych przepisów dotyczących przywozu towarów na polski obszar celny,
2)niezwłoczne przekazywanie informacji o osobach, w stosunku do których zostały podjęte działania przez organy celne, w tym przez udostępnianie odpisów lub wypisów z prowadzonych rejestrów, a także kopii dokumentów do-tyczących takich osób,
3)zapewnianie należytego przeprowadzania kontroli skoordynowanych z działaniami organów celnych w sprawach związanych z naruszeniem przepisów o których mowa w pkt 1.

4.W zakresie badań technicznych:

1)kierowanie na dodatkowe badania techniczne pojazdów w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża on bezpieczeństwu w ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska,
2)upoważnianie stacji diagnostycznych do dokonywania badań technicznych,
3)sprawowanie nadzoru nad stacjami diagnostycznymi,
4)prowadzenie kontroli stacji kontroli pojazdów,
5)wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych,
6)współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi sprawującymi nadzór nad stacjami kontroli pojazdów MSWiA i MON.

5.W zakresie przewozu osób i rzeczy:

1)wydawanie licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego,
2)udzielanie, odmowa, zmiana lub cofnięcie decyzji w zakresie krajowego transportu drogowego,
3)wydawanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych,
4)wydawanie zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej,
5)przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw transportu, co najmniej dwa razy do roku w terminach do dnia 15 stycznia oraz do dnia 15 lipca informacji dotyczących liczby i zakresu udzielonych licencji i zezwoleń,
6)dokonywanie kontroli przedsiębiorcy, któremu udzielono licencji lub zezwolenia w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji lub zezwolenia.

6.W zakresie prawa przewozowego:

1)koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy prze-wóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym,
2)ograniczanie obowiązku przewozu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa, bądź w wypadku klęski żywiołowej,
3)nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego, gdy jest to niezbędne w wypadku klęski żywiołowej, oraz z zapewnieniem środków finansowych na wykonanie takiego zadania .

7.W zakresie nadzoru nad ośrodkami szkoleniowymi kierowców:

1)wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie szkolenia kierowców,
2)dokonywanie wpisów do ewidencji instruktorów, wydawanie legitymacji in-struktorów, oraz skreślanie instruktorów z ewidencji,
3)kontrolowanie dokumentacji i działalności ośrodka szkolenia,
4)kierowanie instruktorów na egzamin.

8.W pozostałym zakresie:

1)współdziałanie z policją w zakresie usuwania na koszt właściciela pojazdów pozostawionych w miejscu gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu, albo pojazdów, które były prowadzone przez osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo podobnie działającego środka,
2)wydawanie kart parkingowych uprawniających osoby niepełnosprawne do nieprzestrzegania niektórych znaków drogowych,
3)ustalanie opłat za parkowanie pojazdów usuniętych z drogi,
4)wyznaczanie jednostki uprawnionej do usuwania pojazdów z drogi oraz wyznaczanie parkingu strzeżonego do umieszczenia pojazdu.

Stopka

Ostatnia aktualizacja: 2007.05.24
Licznik odwiedzin: 11815

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.