Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Kalendarz, imieniny

Dziś jest: 16.08.2017
Imieniny: Joachima, Rocha, Stefana

Wyszukiwarka

Grafika strony

Wydział Organizacyjny

Menu:

Banery

  • ZPP

  • Zdrowie dla Powiatu Wąbrzeskiego

  • PIK

  • decydujemy

  • SWPPW

  • YouTube logo

Nawigacja

Jesteś tutaj:

Translator Google

Odnośnik do BIP

Treść strony


Wydział Organizacyjny
Kierownik: mgr inż. Józef Krawczyk - Sekretarz Powiatu


obsługa rady powiatu i zarządu: Tel.: 56 688-24-51 w.165, pokój 125 I piętro
sprawy obronne: Tel.: 56 688-24-51 w. 108, pokój 28 parter
radca prawny: Tel.: 56 688-24-51 w. 160, pokój 115 I piętro
sprawy organizacyjne, obywatelskie, kadrowe: Tel.: 56 688-27-45; pokój 130 I piętro

Do zadań Wydziału należy:

1. W zakresie obsługi Rady Powiatu i Zarządu:

1/ gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady i jej Komisji,
2/ przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady i Komisji,
3/ protokołowanie Sesji Rady i posiedzeń Komisji,
4/ prowadzenie rejestrów :
- uchwał Rady,
- wniosków i opinii Komisji,
- interpelacji i wniosków radnych,
5/ przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady, wnioski Komisji i interpelacje radnych zainteresowanym Kierownikom Wydziałów oraz czuwanie nad terminowym ich załatwieniem,
6/ przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady,
7/ udzielanie pomocy Radnym w wykonywaniu mandatu,
8/ przekazywanie materiałów do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
9/ sporządzanie dokumentacji z działalności rady, komisji i radnych,
10/ obsługa posiedzeń Zarządu,
11/ sporządzanie informacji z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.
12/ prowadzenie rejestru uchwał Zarządu,
13/ przygotowywanie pisemnych odpowiedzi i wyjaśnień w sprawach rozstrzyganych na posiedzeniach Zarządu,
14/ udostępnianie do wglądu radnych oraz osobom zainteresowanym protokołów z Sesji i Uchwał Rady,
15/ kalkulacja wydatków na działalność organów powiatu oraz przygotowywanie wypłaty diet i kosztów przejazdu.

2. W zakresie spraw organizacyjnych:

1/ obsługa Sekretariatu Starostwa Powiatowego,
2/ wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,
3/ prowadzenie zbioru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty,
4/ prowadzenie zbioru porozumień w zakresie spraw powierzonych innym organom,
5/ obsługa administracyjno-biurowa narad, spotkań z udziałem Starosty oraz członków Zarządu,
6/ prowadzenie dokumentacji dot. rozpatrywanych skarg i wniosków przez Wydziały Starostwa,
7/ prowadzenie ewidencji kontroli zewnętrznych,
8/ przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie kontaktów ze Starostą i Wicestarostą,
9/ wnioskowanie do prokuratury o podanie informacji o stanie przestępczości,
10/ obsługa administracyjno-biurowa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powołanej przez Starostę Wąbrzeskiego,
11/ udostępnianie posłom i senatorom wszelkich informacji i materiałów oraz umożliwienie wglądu w działalność organów Powiatu,
12/ udzielanie posłom i senatorom wszechstronnej pomocy w wykonywaniu swoich obowiązków,
13/ sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem tajemnicy służbowej,
14/ prowadzenie archiwum zakładowego Starostwa,
15/ wykonywanie zadań związanych z wyborami do Rady Powiatu,
16/ prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych i wykonywanie wszelkich formalności z tym związanych,
17/ przygotowywanie spraw związanych z bezpieczeństwem imprez masowych,
18/ udzielanie informacji wynikających z ustawy o dostępie do informacji
publicznej.

3. W zakresie spraw kadrowych:

1/ prowadzenie spraw i akt osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powoływanych przez Starostę,
2/ prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym i szkoleniem pracowników Starostwa,
3/ prowadzenie spraw płacowych, racjonalne wykorzystanie funduszu płac,
4/ sprawy związane z ustalanie dodatków za wysługę lat i nagród jubileuszowych,
5/ sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny pracy,
6/ nadzór nad wykorzystaniem urlopów wypoczynkowych,
7/ prowadzenie spraw emerytalnych i rentowych pracowników,
8/ współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizowania robót publicznych, prac interwencyjnych i innych form zapobiegania bezrobociu.

4. W zakresie obsługi prawnej:

1/opracowywanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty, opiniowanie ich pod względem redakcyjnym i prawnym,
2/udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady, Zarządu, Starosty, Wydziałów oraz jednostek organizacyjnych,
3/udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Powiat, opiniowanie projektów tych umów i porozumień,
4/wykonywanie zastępstwa procesowego przed Sądem w sprawach dotyczących działania Zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej ( w sprawach przekraczających zakres pełnomocnictw udzielonych tym jednostkom),
5/wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Starostwa oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego,
6/informowanie Zarządu, Starosty i kierowników wydziałów o zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności organów Powiatu.

5. W zakresie spraw obywatelskich:

1/ wykonywanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń, w tym stowarzyszeń kultury fizycznej,
2/ wykonywanie zadań powiatu i Starosty z zakresu ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
3/ wykonywanie zadań z zakresu ustawy o kombatantach i osobach represjonowanych,
4/ przygotowanie decyzji na przeprowadzenie zbiórek publicznych na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę oraz wykonywa- nie kontroli ich przebiegu,
5/ współdziałanie ze związkami zawodowymi i organizacjami społecznymi.

6.W zakresie spraw powszechnego obowiązku obrony:

1/organizowanie i przeprowadzanie poboru,
2/organizowanie akcji kurierskiej,
3/opracowanie i aktualizacja planu akcji kurierskiej,
4/przygotowanie zarządzenia przymusowego doprowadzenia przez Policję
do jednostki wojskowej powołanego do czynnej służby wojskowej,
5/reklamowanie pracowników i radnych będących żołnierzami rezerwy z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

7.W zakresie przeciwdziałania bezrobociu:

1/ obsługa administracyjno-biurowa Powiatowej Rady Zatrudnienia,
2/ przygotowywanie dokumentów Starosty wynikających z realizacji ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.


8.W zakresie ochrony informacji niejawnych:

1/ zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
2/ ochrona systemów i sieci teleinformatycznych,
3/ kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów w tym zakresie, szkolenie pracowników,
4/ okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
5/ opracowywanie planu ochrony jednostki organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji,
6/ prowadzenie kancelarii tajnej.


9.W zakresie przewozu zwłok:


1/ przygotowywanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa,
2/ organizowanie na wniosek właściwego organu przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do najbliższego szpitala mającego prosektorium.

10.W zakresie spraw obrony cywilnej :

1/ kierowanie i koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej na terenie powiatu,
2/ opracowywanie i realizacja powiatowego planu obrony cywilnej oraz powiatowego planu reagowania kryzysowego,
3/ nadzór nad opracowywaniem planów obrony cywilnej oraz planów reagowania dla miasta i gmin z powiatu wąbrzeskiego,
4/ organizowanie szkoleń w zakresie obrony cywilnej i obronności oraz sprawowanie nadzoru nad szkoleniem prowadzonym przez Urząd Miasta i Urzędy Gmin, instytucje i podmioty gospodarcze na terenie Powiatu,
5/ dokonywanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego,
6/ organizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności.
7/ współpraca z właściwymi organami w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
8/ organizacja systemu łączności dla potrzeb Starosty w sytuacjach kryzysowych,
9/ konsultowanie planu zagospodarowania przestrzennego i infrastruktury technicznej w zakresie wymogów obrony cywilnej,
10/ koordynowanie zadań z zakresu obrony cywilnej, realizowanych przez miasto i gminy z terenu powiatu,
11/ zapewnienie współdziałania organów samorządu powiatowego i samorządów gmin z organami administracji rządowej w zakresie zapobiegania zagrożeniom,
12/ zapewnienie właściwej organizacji i funkcjonowania Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego oraz gromadzenie bazy danych niezbędnych do reagowania kryzysowego,
13/ decydowanie o konieczności wprowadzenia obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych w przypadku nadzwyczajnych zagrożeń życia i zdrowia ludzi i środowiska,
14/ prowadzenie spraw z zakresu obronności:
-związanych z planowaniem obronnym,
- związanych z gotowością obronną,
- związanych z ochroną obiektów.
15/ nadzór nad realizacją alarmowego uzupełnienia sił zbrojnych,
16/ współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie obronności,
17/ utrzymywanie systemów ostrzegania i alarmowania ludności.

Stopka

Ostatnia aktualizacja: 2012.06.01
Licznik odwiedzin: 5553

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.